Vedtægter for Taps.dk

§1 Navn
Foreningens navn er Taps.dk-by-og idrætsforening. Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er, igennem sportslige, kulturelle, og sociale aktiviteter, at skabe trivsel og fremme sammenhold og fællesskabsfølelse i lokalsamfundet.
Foreningens målsætning er, at få børn, unge og ældre til at deltage i foreningens aktiviteter og på sigt, at sikre en fortsat god udvikling for Taps by.

§3 Medlemmer
1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig foreningens vedtægter.
2. Aktive medlemmer betaler et sportskontingent.
3. Alle kan, om de er aktive eller ej, betale et husstandskontingent, hvilket medfører retten til, at benytte sig af de af byens faciliteter som foreningen stiller til rådighed. Hustandskontingentet betales pr. husstand og dækker over vedligehold af fælles faciliteter samt div. gratis arrangementer der måtte afholdes.
4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem for bestandigt eller for en periode. Et udelukket medlem har krav på, såfremt det ønskes, at anke kendelsen på generalforsamlingen.

§4 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.(Lige år: 3 på valg, ulige år: 4 på valg) Afhængig af antal medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen, midt i perioden, indtager suppleanten pladsen indtil førstkommende generalforsamling, hvor den ledige plads besættes ved et valg.

§5 Aktiviteter
Alle aktiviteter og udvalg i foreningen er selvkørende. Man finder, for så vidt muligt, selv en afløser til at stå for aktiviteten/udvalget. Hvis der ikke længere er interesse eller opbakning til en aktivitet, et arrangement eller et udvalg kan bestyrelsen vælge at nedlægge aktiviteten/arrangementet/udvalget.

§6 Kontingent
Sportskontingent og husstandskontingent fastsættes af bestyrelsen.

§7 Generalforsamlingen
1.Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år i årets første kvartal.
2. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter og 2 revisorer. Alle vælges for 2 år med en suppleant og en revisor på valg i henholdsvis lige og ulige år.
3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
4. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret. Er man ikke aktivet medlem, men har husstanden betalt husstandskontingent, har alle i husstanden over 18 år stemmeret. Selv om man både har betalt sportskontingent og husstandskontingent, kan man aldrig få mere end 1 stemme pr. person.
5. Alle er valgbare til bestyrelsen, såfremt de er fyldt 18 år.
6. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal.

§8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske ved almindeligt flertal på generalforsamlingen.

§9 Ordinær generalforsamling
På den ordinær generalforsamling behandles følgende:
1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til: Bestyrelse jf. §4 og en revisor og en suppleant jf. §7 stk. 2
6. Evt.

 §10 Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes når flertallet af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til motiveret dagsorden og møder op på generalforsamlingen.
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.
Den indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling, dog med angivelse af motiveret dagsorden.

§11 Tegningsret
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og/ eller kasseren.

§12 Rengskab
Foreningens rengskab går fra januar til december og revideres af de på generalforsamlingen 2 valgte revisorer.

§13 Protokol
Der føres protokol over foreningens beslutninger. Protokollen godkendes som første punkt på næste mødes af de tilstedeværende medlemmer.

§14 Ophør
1. Foreningen kan opløses når 2/3 af deltagerne på den ekstra ordinære generalforsamling stemmer herfor.
2. Hvis generalforsamlingen ønsker det, kan foreningen stilles i bero i max 5 år inden den herefter skal genåbne eller ophører.
3. Ved foreningens ophør skal en eventuel formue gå til Taps Seniorklub.
4. Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S skal returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturforvaltning, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.