Månedsarkiv: marts 2022

Ren Dag søndag d. 3. april.

HUSK søndag d. 3. april 2022, holder vi Ren Dag i Taps

Mød op ved grillhytten (bag børnehaven) kl. 10.

Derefter vil man bliver delt op og få tildelt en rute, hvor man så samler affald.

Når vi er færdige ca. kl. 11.30-12, er der øl/vand, grillpølser, brød og kartoffelsalat, som naturligvis er gratis.

Med pølser fra “Solskin” Ødisvej 45, så kom og smag de lokale økologiske pølser.

Af hensyn til indkøb af mad og drikke, er man velkommen til at melde sig til på en sms til Henrik Hansen 22824196, eller bare møde op på dagen.

Taps.dk har 10 gribetænger til låns og man får affaldssække udleveret. Tag evt. et par handsker med.

MVH 
Bestyrelsen, Taps.dk

Generalforsamling

Taps.dk holder generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 19.00 på Taps skole, i den gamle gymnastiksal.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Mød op og giv din mening til kende.

DAGSORDEN:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

På valg fra bestyrelsen er:

– Henrik Hansen, ønsker genvalg.

– Jørn Boysen, ønsker ikke genvalg.

– Bettina Juul, ønsker ikke genvalg. 

6. Vedtægtsændringer i §4, 7 og 12, se bilag.

7. Eventuelt.

 

Bilag om vedtægtsændringer i §4, 7 og 12. Alle ændringer er skrevet med rødt og kursiv.

§4 Bestyrelsen
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. (Lige år: 3 på valg, ulige år: 4 på valg) Afhængig af antal medlemmer i bestyrelsen.

2. Udtræder et medlem af bestyrelsen, midt i perioden, indtager suppleanten pladsen i resten af valgperioden.
3. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsens medlemmer er til stede.
5. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.
6. Kassereren er en del af bestyrelsen, og deltager i bestyrelsesmøder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningens eventuelle gæld.

§7 Generalforsamlingen
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år i årets første kvartal. Indkaldelse til denne skal ske med mindst 14 dages varsel i den lokale ugeavis.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel via hjemmesiden www.Taps.dk, samt nyhedsbrevet fra Taps.dk.
2. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
Alle Suppleanter vælges for 1 2 år med en suppleant og en revisor på valg i henholdsvis lige og ulige år.
Revisorer vælges for 2 år og er på valg hvert andet år, forskudt.
Der vælges en revisor suppleant som vælges for 1 år.
Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter og 2 revisorer. Alle vælges for 2 år med en suppleant og en revisor på valg i henholdsvis lige og ulige år.

3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forslag, der er rettidigt fremsendt.
4. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 18 år, har stemmeret. Er man ikke aktivet medlem, men har husstanden betalt husstandskontingent, har alle i husstanden over 18 år stemmeret. Selv om man både har betalt sportskontingent og husstandskontingent, kan man aldrig få mere end 1 stemme pr. person.
5. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. Medlemmer der ikke er til stede på generalforsamlingen kan dog vælges til tillidsposter, hvis de forinden har givet klar besked herom til foreningens formand.
6. Alle er valgbare til bestyrelsen, såfremt de er fyldt 18 år.
7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal.
8. Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer har tale og stemmeret.

§12 Regnskab
Foreningens regnskab går fra januar til december

1. Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres af de på generalforsamlingen 2 valgte revisorer.
2. Kassereren og revisoren skal inden udgangen af januar måned, sammen gennemgå foreningens regnskab.

3. Regnskabet udleveres skriftligt på den ordinære generalforsamling.