REFERAT GENERALFORSAMLING 2018  

REFERAT GENERALFORSAMLING 24./1. 2018 i seniorhuset.

 

Mødet startede kl 18.00 med varm mad fra Grænsekroen, 30 personer var mødt op.

 

DIRIGENT: Arne Lauritsen blev valgt.

 

BERETNING: Formand Anders Boysen fremlagde det forgangne års begivenheder.

 

REGNSKAB ÅRETS RESULTAT: Kasseren kunne melde om et minus på 12.000 kr. på

En del af underskuddet skyldes dog, dels DGI kontingent for 2016 betalt i 2017,

dels havde det knebet med at få kontingent ind for oldboys holdet samt tilbage betaling af tildelte spillepenge, ca.kr. 5.500 som man ikke mente, vi havde brugt eller konteret korrekt. Dertil kommer at sommerfesten i året måtte aflyses, og således heller ikke gav nogen indtægt.

 

PÅ VALG var Poul Larsen, Anders Boysen og Martin Arent. To sidstnævnte modtog

Ikke genvalg. Det lykkedes kun at få den ene post besat.

 

NY BESTYRELSE efter konstituering:
Formand Winnie G. N. Nielsen

Næstformand Poul Larsen

Medlemmer Kenneth Juhl Torben Danielsen

Igor Maresic’ (nyvalgt)

Kai Eskelund

KASSEREN er fortsat Rikke Rechnagel som kan afgøre tvist ved stemmelighed

REVISOR uændret Karl Nielsen suppleant Jørn Boysen.

 

EVENTUELT:

Ok benzinkort, vi er pålagt at skaffe 10 nye kort og mangler stadig 7. Ingen viste dog Interesse på aftenen, så vi må tage handsken på.

 

Husstandskontingent. Forslag om flyer i postkassen med opfordring og information omkring fremgangsmåden ved indbetaling. Præsentation af Mobil Pay gav øjeblikkelig god respons, men er arbejdskrævende for kasseren. De fremmødte var af den overbevisning, at langt flere husstande burde tilmelde sig.

 

Fællesspisning. Forslag om, at forskellige foreninger og afdelinger på skift påtog sig

opgaven, evt. med mad udefra.

 

Landsbypuljemidler. Til legepladsen havde vi søgt om 25.000 kr. til nye kanter af genbrugsplast. Med et bidrag fra forvaltningen lykkedes det at færdiggøre projektet. I 2017 blev der udarbejdet et skitseprojekt for området ved den gamle bandebane samt for hele det kommunale fritidsareal. Pris 65.000 kr. hvilket var det beløb som var søgt.

I 2018 er der søgt om 35.000 kr. til projektstyring og 175.000 kr. til projektstart ved den gamle bandebane. 25.000 kr. til grus, bænke og maskinleje. 1. februar bliver det afgjort om vi får tildelt alle midler.

 

Fodboldgolf. Vi skal gøre mere PR for dens eksistens. Formålet er at få lejeindtægt fra udefrakommende til vedligehold og klipning. Lykkes det ikke, er bestyrelsen bemyndiget til, at indstille klipningen og i samråd med ejeren af marken, anvende arealet til andet formål. Der dog givet tilsagn om hjælp til ad hoc opgaver.

Kreativt rum. Den gamle sløjdsal er blevet ryddet og rengjort, og der er skaffet inventar i form af borde og stole. Den 10. marts startes op med at hækle påskeæg

og andet nørkle ri. Måske kan andre aktiviteter også komme på tale hvis der er nogle ildsjæle.

 

Krolfklubben har i nogle år i samråd med siddende bestyrelser fået dækket nogle

udgifter til præmier, spilleskemaer, fortæring mm, ting der i de andre afdelinger afholdes uden om foreningen. Således, at det er ens for alle, er denne ordning nu ophørt. De fremmødte klubmedlemmerne var måske lidt oprørte herover, de må ud på sponsormarkedet.

 

En kontant gave i forbindelse med Cykel klubbens 10 års jubilæumsfest vakte lidt røre. Gaven var imidlertid givet som tilskud til indkøb af køkkeninventar i deres

lille tekøkken og ikke til tant og fjas.

 

Referent: Kai Eskelund