REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2022

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 15. marts 2022

  1. VELKOMST.

Formanden bød velkommen, og glædede sig over det pæne fremmøde især, at der var nye unge tilflyttere iblandt.

  1. VALG AF DIRIGENT.

Arne Lauritsen blev valgt.

  1. FORMANDENS BERETNING.

Beretningen lagt ud på hjemmesiden. Noter hertil, den er kort da stort set alle fælles arrangementer har været lukket ned pga. Coronaen. Enkelte hold har dog zig zaget sig igennem.

  1. FREMLÆGGELSE AF REGNSKABET.

Lagt ud på hjemmesiden. Noter hertil, trods lav aktivitet og heraf reducerede indtægter, blot et lille underskud på kr. 2.523,50.

  1. VALG TIL BESTYRELSE OG SUPPLEANTER.

Bettina JUUL og Jørn Boysen ønskede ikke genvalg.

Nyvalg bestyrelse: Charlott Dyre Christensen, Ødisvej 6.

Søren Vilken Østergård, Ødisvej 11.

Suppleanter: Jeanette Lindegaard Poulsen, Ødisvej 11.

Anders Dyhre Christensen, Ødisvej 6.

  1. INDKOMNE FORSLAG.

Bestyrelsen ønsker nogle ændringer i vedtægterne. De blev godkendt på generalforsamlingen og lægges på hjemmesiden når de er konfirmeret.

  1. EVENTUELT.

Der blev spurgt ind til den ønskede flytning af skolekøkkenet til det nedlagte Natur og tekniklokale under scenen. Der er sendt nyt materiale og ansøgning til anlægsfonde under Kolding kommune dette forår.

Farten skal ned inden for bygrænserne i Taps. Det gælder lidt Åstorp vej, men især Ødisvej og Koldingvej. Vi må presse på hos politi og kommune. Bestyrelsen forsøger at finde nogle tiltag.

Især de med gasfyr, er blevet gidsler med de høje energipriser, som verserer pt. måske er der planer om at serieforbinde Fjernvarmeværket Christiansfeld med Kolding, for at få større forsynings sikkerhed. I fald hovedledningen tangerer Taps, er der så måske mulighed for at konverter gasfyrede anlæg til fjernvarme. Vi tænker, nogle af de potentielle kunder holder gryden i kog, så kan vi altid støtte op.

Referent: Kai Eskelund