REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN 21.01. – 2020

1. VELKOMST. Formanden takkede for det pæne fremmøde og bød velkommen.

2. VALG AF DIRIGENT. Kennet Juel fra bestyrelsen, da ingen andre ville tage posten.

3. FORMANDENS BERETNING. Ligger som dokument.

4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 2019.
Regnskabet blev fremlagt af Jørn Boysen, der har tilbudt sig som ny kasserer.
Desværre var der en nedgang på husstandskontingenter, det arbejdes der med.
Overskuddet på knap 15.000 kr. skyldes dels, at vi i indeværende år ikke har fået serviceret græsklipperen, og ikke har udbetalt brændstof til maskinleje endnu.

5. VALG AF KASSERER.
Rikke Rechnagel har ønsket at stoppe efter adskillige år på posten. Vi siger hende tak for indsatsen. Jørn Boysen, Koldingvej har tilbudt sig og, blev hermed valgt som ny kasserer.

6. VALG AF BESTYRELSE, SUPPLEANTER OG REVISOR.
På valg til bestyrelsen: Poul Larsen og Torben Danielsen ønsker ikke genvalg,
Igor Maresic til rådighed hvis nødvendig. Tak til dem for deres indsats.
Nyvalgt bestyrelsen: Bettina Juul og Henrik Hansen, Feldskovvej
Jørn Boysen, Koldingvej
1. suppleant: Tilde K. Lange, Åstorpvej
2. suppleant: Igor Maresic blev lidt i folden endnu.
Kritisk Revisor: Karl Nielsen tager et år mere på posten.

7. FREMMØDE VED ARBEJDSDAGE.
Ved den seneste arbejdsdag i september mødte der kun 2 husstande op foruden
bestyrelsen. Så bestyrelsens spørgsmål gik på om det var sådan holdningen var, eller vi gjorde fejl i invitationen. Nogle havde den opfattelse, at man skulle være håndværker for at hjælpe, andre at opgaverne ikke var konkretiserede og nogle, at der ingen forplejning var. Dette kunne dog tilbagevises af de, der havde deltaget i tidligere arbejdsdage. Vi prøver fremover at appellere mere til folks bevidsthed og ansvar for deres eget lokalområde og landsby Der kommer ikke andre og gør det for os.

8. NYT FRA LANDSBYPULJEN OG CYKELLOUNGEN.
Cykelloungen ved omklædningsrummene og personaleindgangen er nu funderet
med fliser, nye trapper og cykelrampe. Der er i 2020 søgt om en planteplan på 75.000 kr. til beplantning af de omkransende bede 10.000 kr. til reetablering ved den gamle beachvolleybane. Overskudsjorden fra cykelloungen skal jævnes pænere ud og evt. beplantes. 12.500 kr. til grus og vedligehold af stier samt evt. udgifter til materialer ved arbejdsdage.

9. EVENTUELT.
Lolke Van Mulligan, Ødisvej 45 afløser Lars Jakobsen som udlejer af festlokaler og seniorhuset. (adresse og telefonnr. er opdateret på hjemmesiden)
Der kom kritik af rengøring i salene. Det er påtalt, vi afventer og ser om der sker en bedring.
Belysning af p.-pladsen og tilkørselsvejen kan være bedre. Der har været problemer under tilblivelsen af cykelloungen, hvor nogen af lamperne blev ødelagt.
Det kunne være rart med lys langs tilkørselsvejen, og bliver forlagt det rette
sted.
Der er problemer med kloakken ved børnehavens p-plads. Vandet løber ud på stien og fodboldbanen og gør dem bløde. Vi giver et praj.
Ved genforeningsfesten den 10. juli blev en flagalle i Taps foreslået.
Måske kunne vi få fremstillet 4 standere, 2 i hver by ende med 3 flag i hver. Der
er efterhånden så mange kabler i de øvre jordlag, med fare for brud og erstatningskrav, og reelt skal der søges ved nedbankning af jordspyd.
Referent. Kai