REFERAT GENERALFORSAMLING 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 5. marts 2015 i Seniorhuset.

Just Larsen blev valgt til dirigent.

Formanden bød velkommen, der var i alt 20 personer til stede.

I sin beretning tog formanden Kai Eskelund skylden for det forgangne års lave aktivitetsniveau i bestyrelsen. Dog var dele af projekterne lammet af Kolding kommunes utroligt lange sagsbehandlingstid vedr. placering, af materiale-containeren ved bækken.

Men materialer til to nye broer på Stationsbystien er klar fra sidste års bevilling.

I dette års pulje fra landsbyforum, er der i alt 55,000kr. til forbedringer i området, 30.000kr. øremærket tag og fundering af container- og broområdet samt beplantning, der kan skjule containeren lidt. 25.000kr. til renovering/ny køb af bordbænkesæt. Renovering opstilling af minigolf.

Årets gang: fastelavnsfest i skolen – smuk landsby i april – Cykelcaféen DGI cykelløb i skoven – Sankt Hans ved bålhytten – lidt reparation og opsyn og med fuglekasserne – lidt spillen ”bussemand når der var ræsende biler inde på boldbanerne eller udefrakommende brændte dele af vort Sankt Hans bålets træ af før tid, og ikke kendte klokken og pli omkring høj musik og adfærd.

Cykelcaféen ruller stødt med 55 medlemmer, krolf med 34, begge med flere udensogns- medlemmer. Fodbold 16, Husstandskontingent 42. Derudover bryglaug.

Formanden kom ind på, hvor vigtigt det var, at alle brugere tog ansvar og initiativ til at vedligeholde og forbedre faciliteterne. Et godt eksempel var manden der havde fæstnet broen over Taps å ude ved den fældede granskov. Han slår også græsset på trampestien op til landevejen.

Vi skal alle hjælpe med orden og måske også lidt disciplin omkring bålhytten og især fodboldgolf og den store krolfbane på Kims mark, vi har dem jo kun til låns.

Formanden takkede ”blomsterpigerne” – ”juletræsmændene”- alle der har givet et nap med samt Ikke mindst revisoren og de 2 udtrådte medlemmer af bestyrelsen.

Revisoren Karl Nielsen oplæste regnskabet, da kasseren Dorthe Hasberg er fraflyttet byen og trådt ud af bestyrelsen. På grund af dårlig tid mm har det knebet for Dorthe at få fuldført regnskabet korrekt. Det skal dog pointeres, at der ikke har været nogen form for uregelmæssigheder eller manglende dokumentation. Vi må konstatere, at indtægterne ikke kan følge med udgifterne. Et minus på over 70.000kr. lyder selvfølgelig voldsomt. Men heri indgår udgift med ombytning til ny græsklipper på knap 61.000kr.

udgifterne er mange: forsikring knap 5.000kr. DBU, DGI, Conventus styresystem mm alle en 2-5.000kr.

Indkomne forslag: Stig Nedergaard, formand for TKC var ikke helt tilfreds med respekten for TKC’s bøn vedr. Cykelcaféens benyttelse af omklædningsrummet under badminton turneringren i uge 5. Der var nogen diskussion heromkring. Forslag om sammenlægning af de to foreninger var også fremme. Grundet ombygning på skolen bliver der et brugermøde, vi må prøve at lukke sagen her.

Poul Juhl Ødisvej, vil gerne være primus motor for en 1 dags sommerfest lørdag uge 32. Han vil naturligvis gerne have en masse input og hjælp hertil.

Valget til ny bestyrelse blev lidt af en gyser. Dorthe Hasberg og Tommy Jensen havde ønsket at udtræde og skulle erstattes.

Ingen ville stille op, og de resterende medlemmer må indstille sig på, at fortsætte med 5, som er minimum antal for bestyrelsen. Kai Eskelund der også var på valg stillede dog den betingelse, at der blev ”tilkøbt” en kasserer uden for bestyrelsen, og fik mandat hertil.

EFTERFØLGENDE KONSTITUATIONSMØDE DEN 19. MARTS 2015

Formand: Kai Eskelund

Kasserer uden for bestyrelsen: Rikke Rechnagel

Bestyrelsesmedlemmer: Anders Boysen, Martin Gottschalk, Henrik Thomassen, Ronnie Jørgensen.

Suppleanter: Poul Larsen, Anders Korsgaard.

Økonomi: vi er nødt til at hæve kontingentet. For krolf og Cykelcaféen Kr. 150,00 pr. sæson. Fodbold kr. 300,00 pr. sæson,

Husstands kontingent stadig kr. 100,00 pr. år, MEN VI SKAL HAVE MANGE FLERE MED – STIERNE ER ÅBENBART GODE NOK – DE BRUGES I HVERT FALD MEGET OG BÅLHYTTE, FODBOLDGOLF- OG KROLFBANER HOLDER IKKE SIG SELV – OG DER ER UDGIFTER HERVED!!!!

Ulrik Poulsen ønsker efter mange års tro tjeneste (MANGE TAK FOR DET ULRIK) at blive afløst med hjemmesiden. Vi har følere ude, men skulle nogen brænde for sagen, så kontakt Martin Gottschalk 4042 6177 eller Kai Eskelund 2369 6712.

Anders Boysen vil fremover stå for fodboldgolf – men det skal stadig bookes på sædvanlig vis. Ny adr. vil fremgå på Taps.dk så snart vi får ny adresse herpå.

Dilletant vil fra næste sæson være under Taps.dk

Fremover vil korte og hurtige meddelelser også synliggøres på Facebook

Referat Kai Eskelund