Kategoriarkiv: Taps.dk nyheder

Sankt Hans i Taps d. 23. juni

Torsdag d. 23. juni er det atter Sankt Hans.

Kl. 18.00 er grillen klar, medbring selv mad, drikkevarer og service.
Kl. 19.00 er der børnebål til snobrød. Taps.dk sørger for snobrøds dej.
Kl. 20.00 tændes det store bål og der synges.

Kom og spis ved grill hytten, og nyd en aften sammen med dine naboer.
Grillhytten ligger bag ved børnehaven på Ødisvej.

Taps.dk glæder sig til at se dig og din familie.

ARBEJDSDAG SØNDAG D. 12. JUNI 2022

Så er det igen tid til en hyggelig dag med en fælles arbejdsdag i Taps.
Så smøg endelig ærmerne op og giv en hånd med!
Vi mødes ved grillhytten kl. 9.30.

Vi har følgende opgaver på programmet:

  • Maling af shelters & grillhytte
  • Opgradering af fodboldgolf-banen med nye skilte mm.
  • Udbedre fejl og mangler på legepladsen udenfor børnehaven

Der er gratis forplejning til de hjælpende folk.
Af hensyn til indkøb af mad og drikke, må I meget gerne give en melding på sms til Kai Eskelund 23 69 67 12, omkring hvor mange der kommer.

Så tag det gode arbejdstøj på, smilet frem og din nabo under armen så vi kan friske vores dejlige by op. 

Vel mødt!
Bestyrelsen

Fællesspisning i Taps

Beboerne på Dahlsvænget vil gerne invitere hele Taps til fællesspisning på skolen, Ødisvej 22 søndag d. 8 maj kl. 17.30

Menu:
Flæskesteg med kartofler og brun sovs.
Rødkål og rødkålssalat.
Kaffe med is og Brownie.

Priser:
Voksne 55 kr.
Børn 4-12 år 30 kr.
Børn 0-3 år gratis

Vi tager imod kontanter og MobilePay, man betaler først på dagen.

Husk at medbringe:
Tallerken til hovedretten, bestik, servietter, glas og egne drikkevarer.
Kagetallerken og kaffekop/tekrus.

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 1. maj,
tilmelding via sms til Lotte Boysen 28 56 22 51

Vi glæder os til at se dig og din familie til nogle hyggelige timer.

Ren Dag søndag d. 3. april.

HUSK søndag d. 3. april 2022, holder vi Ren Dag i Taps

Mød op ved grillhytten (bag børnehaven) kl. 10.

Derefter vil man bliver delt op og få tildelt en rute, hvor man så samler affald.

Når vi er færdige ca. kl. 11.30-12, er der øl/vand, grillpølser, brød og kartoffelsalat, som naturligvis er gratis.

Med pølser fra “Solskin” Ødisvej 45, så kom og smag de lokale økologiske pølser.

Af hensyn til indkøb af mad og drikke, er man velkommen til at melde sig til på en sms til Henrik Hansen 22824196, eller bare møde op på dagen.

Taps.dk har 10 gribetænger til låns og man får affaldssække udleveret. Tag evt. et par handsker med.

MVH 
Bestyrelsen, Taps.dk

Generalforsamling

Taps.dk holder generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 19.00 på Taps skole, i den gamle gymnastiksal.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Mød op og giv din mening til kende.

DAGSORDEN:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

På valg fra bestyrelsen er:

– Henrik Hansen, ønsker genvalg.

– Jørn Boysen, ønsker ikke genvalg.

– Bettina Juul, ønsker ikke genvalg. 

6. Vedtægtsændringer i §4, 7 og 12, se bilag.

7. Eventuelt.

 

Bilag om vedtægtsændringer i §4, 7 og 12. Alle ændringer er skrevet med rødt og kursiv.

§4 Bestyrelsen
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. (Lige år: 3 på valg, ulige år: 4 på valg) Afhængig af antal medlemmer i bestyrelsen.

2. Udtræder et medlem af bestyrelsen, midt i perioden, indtager suppleanten pladsen i resten af valgperioden.
3. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsens medlemmer er til stede.
5. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.
6. Kassereren er en del af bestyrelsen, og deltager i bestyrelsesmøder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningens eventuelle gæld.

§7 Generalforsamlingen
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år i årets første kvartal. Indkaldelse til denne skal ske med mindst 14 dages varsel i den lokale ugeavis.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel via hjemmesiden www.Taps.dk, samt nyhedsbrevet fra Taps.dk.
2. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
Alle Suppleanter vælges for 1 2 år med en suppleant og en revisor på valg i henholdsvis lige og ulige år.
Revisorer vælges for 2 år og er på valg hvert andet år, forskudt.
Der vælges en revisor suppleant som vælges for 1 år.
Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter og 2 revisorer. Alle vælges for 2 år med en suppleant og en revisor på valg i henholdsvis lige og ulige år.

3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forslag, der er rettidigt fremsendt.
4. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 18 år, har stemmeret. Er man ikke aktivet medlem, men har husstanden betalt husstandskontingent, har alle i husstanden over 18 år stemmeret. Selv om man både har betalt sportskontingent og husstandskontingent, kan man aldrig få mere end 1 stemme pr. person.
5. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. Medlemmer der ikke er til stede på generalforsamlingen kan dog vælges til tillidsposter, hvis de forinden har givet klar besked herom til foreningens formand.
6. Alle er valgbare til bestyrelsen, såfremt de er fyldt 18 år.
7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal.
8. Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer har tale og stemmeret.

§12 Regnskab
Foreningens regnskab går fra januar til december

1. Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres af de på generalforsamlingen 2 valgte revisorer.
2. Kassereren og revisoren skal inden udgangen af januar måned, sammen gennemgå foreningens regnskab.

3. Regnskabet udleveres skriftligt på den ordinære generalforsamling.

 

Taps kalenderen 2022

Så har bestyrelsen for Taps.dk fundet datoer for fælles arrangementer i Taps 2022. Vi har valgt at der ikke bliver nogen fastelavn i år, da vi forventer at smittetrykket er for stort i februar. 

Forårets fællesspisningen er flyttet fra marts til maj, i håb om at smittetrykket er lavere og at vi kan gennemfører det på forsvarlig vis. Efter 2 års pause uden ret meget socialt i byen, så håber vi i bestyrelsen at 2022 bliver året, hvor beboerne i Taps igen kan mødes til sociale hygge og samvær. Så sæt kryds i kalenderen, og mød op til hyggeligt samvær med dine naboer, der kommer mere information og indbydelser ud om de enkelte arrangementer, når tiden nærmer sig. Både her på siden og i nyhedsbrevet. 

Taps kalenderen er som følgende i 2022:

Fastelavn AFLYST pga covid-19

Generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2022 kl 19.00 i gymnastiksalen, på Taps skole, ødisvej 22.
Bordene vil stå med god afstand. 

Ren dag søndag d. 3. april kl 9.30.

Fællesspisning søndag d. 8 maj kl 17.30, Dahlsvænget står for at lave maden.

Arbejdsdag søndag d. 12. juni. kl 9.30

Sankt Hans onsdag d. 23. juni kl 18.00

Fællesspisning søndag d. 2. oktober kl 17.30, Årstorpvej og Felskovvej står for at lave maden.

Husstandskontingent for 2022

Så er det blevet tid til at betale husstandskontingent for 2022, der er også åbnet op for betaling til cykling, fodbold, krolf og karlegymnastik.

Husstands kontingentet går til at vedligeholde, og udvikle områdets faciliteter, grus på vores ca. 20 km stisystemer, krolf, fodboldgolf, bænke, græsslåmaskiner, blomsterkummen ved hovedvejen, juletræ, Sankt Hans fest, gynger til byens børn, samt hele området ved grillhytten og shelterne, samt meget, meget mere.

Prisen er 150 kr. pr. år, pr. husstand.

Det kan betales med dankort her via Conventus 

Eller med MobilePay 47317 husk at skrive vejnavn + husnummer i tekstfeltet, eget navn og postnummer er ikke nødvendigt.

Bestyrelsen for Taps.dk vil gerne ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår.

Taps.dk ønsker alle en glædelig jul

Bestyrelsen for Taps.dk vil gerne ønske alle i Taps og omegn en rigtig glædelig jul.

En stor tak til Finn Otto, Koldingvej, der har sponsoreret juletræet til byen, mange tak for det.

Selvfølgelig skal der også lyde en stor tak juletræsholdet (Johnny, Lars E., Lars J., Per, Poul og Tommy) for igen i år at stille et juletræ op i krydset, og pynte det så fint med julelys.

Glædelig jul alle sammen, og godt nytår.

Ønsker du og dine naboer en miljøstation?

Til de beboere i Taps der ønsker en miljøstation, kommer her en kort guide til processen.

Når nye miljøstationer opstilles, sker det i samarbejde med de beboer som ønsker en miljøstation, som så placeres tæt på husstandene. Snak med dine naboer. Når 10-15 husstande er med på ideen, er der basis for at etablere en miljøstation. Beboerne kommer med et oplæg til, hvor man ønsker en miljøstation, fx som dem der er placeret på Dahlsvænget og Åbrinken. Miljøstationerne kan både stå på offentlig og privat grund.

En miljøstation består typisk af:
2. stk. 370L til hård plast
1. stk. 370L til papir
1. stk. 370L til metal
1. stk. 370L til glas

Det koster ikke noget ud over hjælp til at etablere standpladsen. Jeres affaldsgebyr stiger heller ikke. Når aftalen om placering af miljøstationen er på plads, skal du og dine naboer printe og udfylde denne Miljøstationsaftale og sende den til Redux – Affald og Genbrug på mail miljoestation@kolding.dk. 

Redux kontakter jer for at lave den endelige aftale om placering og etablering af miljøstationen.
Du og dine naboer skal stå for at gøre standpladsen klar. I skal sørge for, at der bliver lagt fliser på området. Redux leverer fliser og sand til arbejdet. Desuden etablerer Redux en nedkørselsrampe ved kantstenen, hvis det er nødvendigt. Når standpladsen er klar til brug, giver I besked til Redux. Så sørger de for levering af beholderne.

Evt. spørgsmål kontakt:

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf: 79 79 71 00